ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на играта „Снимай любимата си тениска”

Сподели с приятели

ПРАВИЛА на играта „Снимай любимата си тениска”

Настоящите официални правила играта „Снимай любимата си тениска” уреждат условията за участие в нея са публикувано на адрес www.teenstation.net и страниците на Teen Station във Фейсбук.

I. Организатори

1. Организатори на играта „Снимай любимата си тениска”
са „АБ МЕДИЯ’ представлявано от управителя Евелина Павлова, електронна поща: наричани по-долу за краткост „Организатори”.
2. Организаторите си запазват правото да допълват или променят официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страниците www.teenstation.net .

Включилите сев играта участници следва сами да проверяват в интернет страниците www.teenstation.net, както и в страниците на Teen Station във Фейсбук.
,за промени в официалните правила като Организаторите на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

II. Териториален обхват заложен в правила на играта „Снимай любимата си тениска”

3. Играта се провежда на български език на територията на Република България в интернет страниците www.teenstation.net, както и в страниците на Teen Station във Фейсбук.

III. Продължителност на играта

4. Играта се провежда в периода от 3.10.2019г., до 6.102019г. На 6.102019г. ще се проведе жребий за наградата.

IV. Право на участие според правила на Играта „Снимай любимата си тениска”

5. Право да участват и получават награди в играта имат всички физически лица на възраст над 16 години с местоживеене в Република България. с изключение на служителите на Организаторите:
„АБ МЕДИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Иван Радоев 10.
Непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на родител или попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта.
6. В случай, че наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие на негов родител/попечител.

V. Описание на наградите

7. Потребителите имат възможност да спечелят подарък.
– Блутуут слушалки

VI. Описание на „Снимай любимата си тениска”

8. Играта „Снимай любимата си тениска”
е публикувана на сайтовете и на страниците във фейсбук на Организаторите.
Потребителите трябва да направят снимка на любимата си тениска и да я споделят на фейсбук страницата на организаторите, както и да тръгнат свои приятели. На 6.10. ще се проведе жребий за наградата от всички изпратени снимки на участниците.

VII. Условия за участие според правила на играта „Снимай любимата си тениска”

9. Желаещите да участват в играта „Снимай любимата си тениска”
следва да изпълнят следните условия:
9.1 Наличие на интернет достъп.

Потребителите трябва да направят снимка на любимата си тениска и да я споделят на фейсбук страницата на организаторите, както и да тръгнат свои приятели. На 6.10. ще се проведе жребий за наградата от всички изпратени снимки на участниците.

Потребителят трябва да изпрати и телефон за връзка, както и трите си имена, в случай че името му бъде изтеглено.

12. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на играта („Нарушение”) ще бъде служебно дисквалифициран от Организаторите. Нарушение на правилата на играта изрично включва действия, насочени към:
а) опит за изпращане на чужди снимки
б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в играта;
в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други Участници в играта.
13. Решението за дисквалификация е право на Организаторите, като тойне дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на играта.

VIII. Получаване на наградите

14. Спечелилият ще може да получи наградата си след 10.10 , като тя ще бъде изпратена с куриер от Организаторите за сметка на победителя и ще бъде съобщено след провеждането на жребия, чрез лично съобщение от ОРГАНИЗАТОРИТЕ във Фейсбук страницата на радиото.

IX. Използване на наградите

17. Участниците, спечелили награди в настоящата игра, нямат право да получат паричния им еквивалент.
18. Участниците, спечелили награда в настоящата игра, нямат право да преотстъпват своята награда на трети лица преди получаването й.

X. Лични данни

19. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Чрез регистрирането си в играта участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организаторите или от определено от него обработващо данните лице, както и да получават информационни материали от страна на Организаторите чрез електронна поща.
20. Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са:
а) провеждане на настоящата игра;
б) информиране на участниците относно предстоящи събития, други игри и промоционални кампании, организирани от Организаторите.
в) Доставяне на спечелени награди
21. Всеки Участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организаторите като изпрати писмено искане до Организаторите на посочения имейл адрес в т.1.
22. Организаторите се задължават да не предоставя личните данни на трети лица, с изключение единствено на лицата, определени от него да обработват данните във връзка с играта както и на куриерската фирма за доставка на наградите.
23. Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват на трети лица каквато и да е лична информация за участниците или за начина, по който ползват приложението

XI. Прекратяване на играта

24. Играта се прекратява с изтичането на нейния срок, посочен в настоящите Официални правила.
25. Организаторите имат неотменимото право да прекратят играта по всяко време преди края на първоначално обявената продължителност, като обявят това обстоятелство публично на интернет сайта на радиотоили по друг подходящ начин. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

XII. Други

26. Официалните правила на играта са изготвени и публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на играта на интернет адреса на Тийн Стейшън.
27. Организаторите имат право да подберат по своя преценка част от записите на Участниците в играта или извадки от тях и да ги включат, без посочване данните на Участника, в страниците на радио Тийн Стейшън във Фейсбук за което няма да дължат обяснение на Участниците.
28. Като участват в играта на Организаторите, Участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.
29. Организаторите не са отговорни за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организаторите.

Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, заради действия на ползвателите на интернет страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на играта.

Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, и/или интернет доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

Друга причина за тези обстоятелства могат да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на Участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на промени на нормативната уредба, които да повлияят на процедурата и изпълнението на играта (като решения на институциите,настъпване на форсмажорни обстоятелства и други).

30. Всеки потенциален съдебен спор между Организаторите на играта и Участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.